O SZKOLE

Nasza szkoła jest oddziałem Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie działającym na terenie szpitala w Jaworzu.

 

Szkoła funkcjonuje na podstawie art. 3, pkt 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 2181).

 

Na terenie szpitala działa Szkoła Podstawowa nr 9 i II Liceum Ogólnokształcące. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wymienionych typów szkół.

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół doświadczonych i wszechstronnie wykształconych nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców, posiadających również kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi.

 

Lekcje oraz zajęcia wychowawcze odbywają się w nowo wybudowanych pomieszczeniach szkolnych na III piętrze budynku szpitala.

 

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne, którego pożądanym efektem jest minimalizacja skutków pobytu dziecka w szpitalu oraz readaptacja uczniów w szkołach macierzystych i w środowisku rówieśniczym. 

Główne założenia procesu edukacyjno - wychowawczego:

- kontynuacja nauki poprzez indywidualizację procesu kształcenia,

- współtworzenie warunków do optymalnego procesu leczenia, tworzenie płaszczyzny do osiągnięcia sukcesu,

- zaspokajanie potrzeb w stosowaniu specjalnych działań opiekuńczo – wychowawczych oddziaływających terapeutycznie na psychikę dziecka.

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 463
43-384 Jaworze