INFORMACJE O SZKOLE

Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej mają prawo do nauki. Każdy uczeń realizuje program nauczania obowiązujący w szkole macierzystej. Dziecko powinno posiadać własne podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty, by kontynuować własny program nauczania.

Uczeń do szkoły przyszpitalnej może zabrać ze sobą:

- spis tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, które musi zrealizować w szkole przyszpitalnej (przygotowuje nauczyciel ze szkoły macierzystej),

- przybory do pisania, rysowania i malowania,

- podstawowe artykuły papiernicze typu: klej, blok, papier ksero, papier kolorowy.

 

Rodzice proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów (jeśli dziecko je posiada):

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- opinie: psychologiczne, pedagogiczne i inne,

- zaświadczenie ze szkoły macierzystej do której klasy uczęszcza uczeń oraz których przedmiotów nie realizuje w danym roku szkolnym (na przykład informatyka, technika, muzyka).

 

Wszystkie wymagane dokumenty proszę pozostawić w izbie przyjęć, dopinając je do karty ewidencji szkolnej.

 

Podczas przyjęcia do szpitala rodzic/opiekun również obowiązkowo wypełnia kartę ewidencji szkolnej.

Informujemy, że w naszej szkole przyszpitalnej nie organizujemy nauczania indywidualnego.

 

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania w Zespołach Klasowych w Placówkach Leczniczych nie dokonuje się klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej oraz nie przeprowadza się egzaminów.

 

Po zakończeniu nauki w szkole przyszpitalnej, uczniowie otrzymują zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego wraz z uzyskanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów. Obowiązują takie same zasady jak w szkołach macierzystych.

Ulotka o szkole

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 463
43-384 Jaworze